Anunțuri

Concurs pentru ocuparea postului de ECONOMIST (publicat pe 10.11.2021)

ANUNŢ

  Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant contractualde execuţie:

 • ECONOMIST, cu studii superioare, grad I- 1 post, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate si Resurse Umane;

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, astfel:  

– 06.12.2021, ora 09.00- proba scrisă- probă eliminatorie;

– 08.12.2021, ora 09.00- interviu.

 Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul muzeului până la data de 02.12.2021, ora 12.00. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie şi/sau extras din REVISAL;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice.

Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea  verificării conformităţii copiilor cu acestea.

          Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de Economist, cu studii superioare, grad I candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

 • să fie absolvenţi de studii superioare de specialitate în domeniul Economic, finalizate cu diplomă de absolvire;
 • vechime în specialitatea studiilor/ muncii: minim 3 ani si 6 luni.

Persoana/ candidatul care doreşte să participe la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Post Economist, cu studii superioare, grad I

 1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă al unităţilor economice.
 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii Adnotat, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Ordinul M.F.P. nr. 2.634/2015 privind registrele şi formularele financiar – contabile ;
 • O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE 153/ 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;
 1. OUG 83/2014 – Salarizarea personalului bugetar în 2015 şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Etapele de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Economist, cu studii superioare, grad I sunt:

 • rezultate finale la proba interviu după soluţionarea contestaţiilor privind notarea interviului; 
 • – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul final;

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

Director,

Mircea Mamalaucă

Scrieți un comentariu